......

LTI_Tích Luỹ Tài Sản

Đăng nhập để theo dõi

MÔ TẢ DANH MỤC:

Nguyên tắc bất di bất bất dịch trong đầu tư của tôi là: chỉ sở hữu tài sản ( là đầu tư vào các công ty mà tôi hiểu biết với mức sinh lợi ổn định....) và không bao giờ đầu tư vào tiêu sản.


Thay đổi giá chứng chỉ quỹ 5,414


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại