LTI_Tích Luỹ Tài Sản Đăng nhập để Follow


Mô tả danh mục

Nguyên tắc bất di bất bất dịch trong đầu tư của tôi là: chỉ sở hữu tài sản ( là đầu tư vào các công ty mà tôi hiểu biết với mức sinh lợi ổn định....) và không bao giờ đầu tư vào tiêu sản.


Giá chứng chỉ quỹ 7,917Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại