Cao Minh HP Đăng nhập để Follow


Mô tả danh mục

Danh mục đầu tư dựa theo dòng tiền của thị trường. Tập chung vào những ngành và cổ phiếu thu hút dòng tiền đầu tư trong thời gian tới.


Giá chứng chỉ quỹ 6,862


Tỷ trọng tiền mặt

Tỷ trọng ngành


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại