Đầu tư dài hạn Đăng nhập để Follow


Mô tả danh mục

Phương pháp đầu tư: chọn ngành có tiềm năng tăng trưởng tốt trong 3 đến 5 năm tới và chọn công ty hàng đầu trong lĩnh vực đó.


Giá chứng chỉ quỹ 8,890Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại