Đầu tư dài hạn Đăng nhập để Follow


Mô tả danh mục

Phương pháp đầu tư: chọn ngành có tiềm năng tăng trưởng tốt trong 3 đến 5 năm tới và chọn công ty hàng đầu trong lĩnh vực đó.


Giá chứng chỉ quỹ 10,719


Tỷ trọng tiền mặt

Tỷ trọng ngành


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại