Cổ phiếu dài hạn Đăng nhập để Follow


Mô tả danh mục

"Sẽ là khôn ngoan hơn nhiều nếu mua được một công ty tuyệt vời với mức giá vừa phải, hơn là mua một công ty vừa phải với một mức giá tuyệt vời" - Warren Buffett

Lựa chọn một doanh nghiệp tuyệt vời và năm giữ dài hạn.


Giá chứng chỉ quỹ 11,254Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại