Đầu tư theo xu hướng Đăng nhập để Follow


Mô tả danh mục

"It's not whether you're right or wrong that's important, but how much money you make when you're right and how much you lose when you're wrong"

 - George Soros -

Lựa chọn các doanh nghiệp nền tảng cơ bản tốt, có câu chuyện tăng trưởng dùng phân tích kĩ thuật chọn điểm Mua - Bán.


Giá chứng chỉ quỹ 10,361Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại