Song kiếm hợp bích Đăng nhập để Follow


Mô tả danh mục

Nhất kiếm là FA. Nhị kiếm là TA.

Nhất kiếm dùng để lựa chọn cổ phiếu dưới giá trị hoặc đang trên đà tăng trưởng.

Nhị kiếm dùng xác định xu thế cổ phiếu và điểm mua bán tối ưu.


Giá chứng chỉ quỹ 9,616Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại