Folow the trend Đăng nhập để Follow


Mô tả danh mục

Nắm bắt câu chuyện FA, lựa chọn thời điểm mua bán theo TA. Danh mục tập trung vào Normal Business và Great Business.


Giá chứng chỉ quỹ 0


Tỷ trọng tiền mặt

Tỷ trọng ngành


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại