......

Dòng tiền tập trung

Đăng nhập để theo dõi

MÔ TẢ DANH MỤC:

Chúng tôi chọc lọc ra những cổ phiếu có nền tảng cơ bản ổn định, tăng trưởng tốt. Sau đó phân bổ danh mục vào các cổ phiếu thu hút dòng tiền mạnh.


Thay đổi giá chứng chỉ quỹ 6,976


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại

Athena Fund

114.9%

Athena Team

Chi tiết

Lướt trên sóng lớn

-14.3%

Trần Thanh Phong

Chi tiết

Follow The Trend

28.2%

Trần Ngọc Báu

Chi tiết

The Alpha

-90.4%

Lại Thành Danh

Chi tiết