Dòng tiền tập trung Đăng nhập để Follow


Mô tả danh mục

Chúng tôi chọc lọc ra những cổ phiếu có nền tảng cơ bản ổn định, tăng trưởng tốt. Sau đó phân bổ danh mục vào các cổ phiếu thu hút dòng tiền mạnh.


Giá chứng chỉ quỹ 9,299Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại