Về chuyên gia
Lê Thiêm

Nguyên tắc bất di bất bất dịch trong đầu tư của tôi là: chỉ sở hữu tài sản ( là đầu tư vào các công ty mà tôi hiểu biết với mức sinh lợi ổn định....) và không bao giờ đầu tư vào tiêu sản.