Trần Ngọc Báu


Mua đỉnh bán đáy, chuẩn 100%

By Trần Ngọc Báu

Thống kê

Số người theo dõi: 6
Số bài khuyến nghị: 0
Số danh mục: 1

Danh mục

Tên danh mục ID tại VCSC Tài sản ban đầu Tỷ suất sinh lời
Đầu tư chiến thắng 068C202611 10,000,000 2,421%

Bài khuyến nghị

Mã cổ phiếu Tên bài viết